Comissió Educació Emocional

1.1 Introducció educació emocional

Entenem l’educació emocional com “ un procés continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament humà amb l’objectiu de capacitar-lo per la vida i amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social.” (Bisquerra, 2009 p.158)

1.2 Destinataris

Des de la comissió d’educació emocional manifestem que els destinataris sigui tota la comunitat educativa del CC Sant Josep.

1.3 Finalitat de la comissió educació emocional

Arrel de la concepció exposada per Bisquerra (2009) l’educació emocional és concebuda com un procés educatiu continu i permanent. Des de la perspectiva educativa aquesta comissió d’educació emocional, manifesta la importància de treballar les emocions tenint en compte quatre motius explícits:

 • Normativa educativa. Tant la LOE (2006) com la LOMCE (2013) exposen que la finalitat de l’educació és el desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat. Per això, entre altres aspectes és imprescindible tenir en compte el desenvolupament cognitiu i el desenvolupament emocional, com a dimensions interconnectades per aconseguir l’òptim desenvolupament humà.
 • Procés educatiu. Fem referència a aquest motiu perquè es fonamenta en la interacció i relació entre persones (Coll, 1995). Per tant, en sí mateix duu implícit un caràcter emocional a través del qual s’estableixen els vincles de “confiança” (Tió, 2014) necessaris per a l’aprenentatge. De la mateixa manera i a nivell individual, la dimensió emocional està present en el propi procés autònom d’aprenentatge – tant des de la perspectiva de l’alumnat com del professorat-.
 • Relacions socials. Manifestem les relacions socials en funció dels sentiments que generen poden afavorir o obstaculitzar –donat que en alguns casos es poden constituir com a font de conflicte- el progrés de l’alumnat.
 • Perfil de mestre/a o professor. És important prendre consciència en l’actualitat en la qual treballem per arribar a canviar part de les actituds del rol tradicional e individualista per adaptar-se i donar resposta a les necessitats que sorgeixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostre alumnat.

1.4 Objectius

– Afavorir el desenvolupament integral, individual i social de l’alumnat

– Assessorar al claustre aportant-los pautes i estratègies per treballar els conflictes que puguin sorgir a nivell individual, grupal i familiar dins les aules o espais de convivència ubicats dins el centre.

– Orientar i informar a les famílies a partir de pautes coherents, educatives i emocionals.

– Preparar activitats enfocades al treball de l’educació emocional partint de les pròpies emocions de l’alumnat

 1. Projecte

2.1 Justificació

Tenint en compte les noves corrents pedagògiques i les necessitats emocionals del nostre alumnat del centre volem donar resposta mitjançant un projecte contemplat en un conjunt de línies d’actuació tant a nivell de prevenció com d’actuació.

2.2 Línies d’actuació:

2.1.1 Línies d’actuació a nivell d’aula.

Des de l’inici del present curs s’està duent a terme un projecte d’intervenció amb diferents activitats emocionals a nivell grupal (cursos de 6è d’EP i 6è EI) amb expectatives per poder intervenir a la resta de grups.

També es durà a terme activitats grupals amb l’objectiu de millorar la relació entre iguals, eliminar etiquetes, millorar la cohesió de grup a partir de les intervencions assessorades tant per Ana Sainz com per el CEP Menorca.

2.1.2 Línies d’actuació a nivell de claustre.

S’intentarà dur a terme durant tot el curs 2016/2017 un conjunt de sessions teòriques i pràctiques impartides per en Bep Cortés (Formador del CEP Menorca) enfocada a l’educació emocional. Puntualment, també contarem amb la participació en algunes sessions de na Betlem Gomila.

D’aquesta manera tot el claustre de professors es veurà involucrat en l’àmbit de l’educació emocional per poder aplicar en la seva pràctica diària a dins l’aula.

De la mateixa manera el claustre tindrà a la seva disposició la psicòloga Ana Sainz per a qualsevol dubte, aclariment i/o assessorament.

Finalment a aquest punt hem d’incloure al febrer del 2017, es duran a terme unes jornades d’educació emocional organitzades per el CEP Menorca.

2.1.3 Línies d’actuació a nivell de famílies.

Des de l’inici del present curs 2016-2017, es duen a terme setmanalment diferents sessions a aquelles famílies que han sol·licitat assessorament.

2.1.4 Línies d’actuació a nivell individual.

Sessions desenvolupades de forma lúdica per treballar les emocions que envolten l’entorn de l’alumnat i que dificultin el seu desenvolupament acadèmic i social. Com per exemple dur a terme un treball de resolució de conflictes, assertivitat, motivació i autoestima entre d’altres.

2.2 Estratègies i seguiment de les línies d’actuació dutes a terme

En relació a les línies d’actuació treballarem a partir de:

 • Contes
 • Tècniques de relaxació
 • Visualització de pel·lícules
 • Jocs manipulatius amb diferents materials
 • Teatre i/o petites representacions
 • Xerrades/ conferències
 • Mural de les emocions
 • Jocs de rol
 • Memori d’emocions
 • Escoltar audicions

Referent al seguiment de les línies d’actuació es recollirà una breu avaluació del que s’ha realitzat, com s’ha desenvolupat i quins resultats s’han obtinguts assenyalant els punts forts i febles de les activitats.